Plaatselijk Belang Gorredijk Plaatselijk belang, ook uw belang
Word nu lid!
Ledenvergadering 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Gorredijk 19 maart 2013

 

 1. Opening

Om 19.30 heet voorzitter Ronald Oenema iedereen van harte welkom, in het bijzonder de heer Piet van Dijk, die na de pauze de plannen voor Gorredijk zal toelichten.

De voorzitter denkt dat het een interessante avond zal worden. Naast de officiële plichtplegingen zal de heer Van Dijk zich voorstellen als nieuw raadslid en ons op de hoogte brengen hoe het nu staat met de herinrichting van ‘Centrumplan Oost’ en de ontwikkelingen rond de ‘Multi Functionele Accommodatie’.  Daarna zal hij antwoorden op eventuele vragen  betreffende deze onderwerpen.

Er treed vanavond 1 bestuurslid af, de heer A. Pietersma, maar gelukkig kunnen we mevrouw J. Huisman als nieuw bestuurslid verwelkomen.

Johan Krekt wordt bedankt voor het bezorgen van de uitnodigingen voor deze jaarvergadering.

 

 1. Mededelingen en ingekomen stukken

Er is een afmelding binnengekomen van mevrouw Karin Hoekstra.

 

 1. Notulen ALV-vergadering 20-03-2012

De notulen liggen ter inzage op de tafels. Er zijn geen opmerkingen over de notulen, derhalve worden de notulen goedgekeurd.

 

 1. Jaaroverzicht

De voorzitter leest het jaaroverzicht voor:

 • Overleg met provincie over openingstijden Turfroute
 • Jaarlijks overleg met B & W
 • Kwartaaloverleg Gemeente
 • Ontwikkelingen rond de ‘Frije Wiken’
 • ‘Doch it foar dyn doarp’
 • MFA
 • Sportdorp
 • Skatebaan gerealiseerd
 • Budget Plaatselijk Belang € 8.000,-

 

 1. Financieel jaarverslag en begroting

Penningmeester presenteert financieel jaarverslag 2012 en de begroting voor 2013.

De papieren versie hiervan ligt op tafel. De penningmeester legt uit hoe het komt dat er te weinig contributie is binnengekomen. Er zijn mensen die zijn verhuisd zonder dit door te geven en ook zijn er mensen overleden. De penningmeester geeft aan dit het komende jaar op te pakken. Hij wil de ledenlijst opschonen.

 

 1. Verslag kascommissie

De kascommissie, bestaande uit mevrouw Joukje van Roeden en de heer Peter Postma geven aan dat het verslag mooi en inzichtelijk is en geven hun complimenten aan de penningmeester.

Beide leden hebben de penningmeester middels een handtekening op papier decharge verleend.

 

 1. Benoeming nieuwe kascommissie

De heer Postma heeft twee jaar zitting gehad in de kascommissie en treedt af. Joukje van Roeden blijft nog een jaar. De heer Jos van der Velde was reserve en neemt nu de plaats in van de heer Postma. De heer Nieuwland is bereid gevonden om als reserve in de kascommissie plaats te nemen.

 

 1. Bestuursverkiezing

De heer A. Pietersma is aftredend en niet herkiesbaar. Hij wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet voor het PB.

Mevrouw J. Huisman heeft zich kandidaat gesteld als bestuurslid. De vergadering gaat akkoord met haar benoeming. Zijn er nog 2 vacatures. Een oproep van de voorzitter tijdens de vergadering om de aanwezigen uit te nodigen om zitting te nemen in het bestuur, leidt vooralsnog niet tot positieve respons, helaas.

 

 1. Huldiging man/vrouw van het jaar

Dit jaar geen man of vrouw van het jaar maar een groep mensen, namelijk de organisatoren van ‘Doch it foar dyn doarp’

Deze mensen hebben zich ingezet om Gorredijk op de kaart te zetten door mee te doen aan het programma ‘Doch it foar dyn doarp’ op t.v. Fryslân. Een programma waarin dorpen strijden welk dorp zich het meest origineel in korte dagelijkse uitzendingen op t.v. laat zien.  Gorredijk was daarin zeer succesvol en won de 1ste prijs.

De prijs werd door een kleine delegatie van het DIFDD team in ontvangst genomen. Arvan Blok gaf namens hen, achtergrondinformatie over hoe ze het  hadden aangepakt en bovendien vertelde hij, dat ze door willen gaan met het organiseren van activiteiten in Gorredijk op het gebied van Kunst, Cultuur en Muziek.

Meteen maakten ze van de gelegenheid gebruik om een geldelijke bijdrage van het Plaatselijk Belang te vragen. Deze werd met goedvinden van de aanwezige leden, gehonoreerd.

 

 1. Rondvraag

De heer S. van der Werf neemt het woord en spreekt zijn ongenoegen uit over het feit dat de bruggen nog steeds niet op zondag zijn geopend. Hij vindt dat de bruggen weer in handen van de Gemeente moeten komen.

Ook komt er een vraag over de Stokerij. Men vindt dat de Stokerij erg lelijk wordt en de vraag is of het Plaatselijk Belang daar iets aan kan doen. Door bijvoorbeeld met de gemeente en Elkien in overleg te gaan.

Daarna kwam er nog een vraag over het ‘hoe en wat’ van MFA.

Opmerking: Volgend jaar graag eerder de uitnodigingen versturen.

 

11.  Pauze

 

12. Toelichting plannen Gorredijk door wethouder Piet van Dijk

Na de pauze geeft de voorzitter het woord aan wethouder Piet van Dijk.

Om te beginnen stelt de heer Van Dijk zich voor en vertelt over zijn achtergrond en loopbaan. Daarna komt hij terug op de vraag over de Stokerij.

De woningen worden allemaal opgeknapt en er is nieuwbouw maar er zijn ook woningen die al zijn verkocht. Deze bewoners hebben een aanbod gekregen voor een subsidie maar niet alle bewoners zijn hier op ingegaan. Die doen dus niet mee met het vernieuwen en daardoor is het resultaat minder mooi dan gehoopt. Hierdoor is er waarschijnlijk zelfs een waardedaling.

We kunnen hier van leren, plannen lijken mooi maar na uitvoering valt het resultaat tegen.

Voortaan dus kritischer kijken !!

Over de openingstijden van de bruggen kan hij alleen maar aangeven dat dit in handen van de provincie is.

Verder vertelt hij over het Polderhoofdkanaal. Er is een spoedprocedure opgestart en er komt waarschijnlijk een uitspraak in juni 2013 .

Ook worden we bijgepraat over de voortgang van de herinrichting van centrum oost en de voortgang van het MFA. Het centrum wordt vernieuwd, er zijn contacten gelegd tussen 2 supermarkten en Bouwbedrijf Van Wijnen. Er wordt een tekening getoond hoe het kan worden maar er zijn nog verschillende afwegingen en dilemma’s waar men nog mee aan de slag gaat. Wel is duidelijk dat het gratis parkeren in het centrum blijft !

Over het MFA geeft de heer Van Dijk aan dat er verschillende scenario’s zijn.

Één daarvan is: ’de huidige Skâns afbreken en nieuwbouw bij de BHS’. Een andere is renovatie van de Skâns, zodat hij nog 10 tot 15 jaar mee kan. Deze optie heeft duidelijk de voorkeur bij de aanwezige leden !! De Skâns moet niet plat anders halen we het hart uit het dorp, is hun mening. Hierna volgt er een discussie.

 

 1. Sluiting

De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en wenst ieder wel thuis.

Laatste Facebook bericht Like ons
Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte blijven van alle activiteiten omtrent Gorredijk? Schrijf u dan vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven