Plaatselijk Belang Gorredijk Plaatselijk belang, ook uw belang
Word nu lid!
Ledenvergadering 2012

Notulen Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Gorredijk dinsdag 20 maart 2012

 

 1. Opening
  Om 19.30 uur heet voorzitter Ronald Oenema iedereen van harte welkom. Wel met gemengde gevoelens, want drie bestuursleden treden af, en nog niet voor elk lid is een opvolger gevonden. Hij doet daarom een oproep aan alle aanwezigen om eens na te denken over een bestuursdeelname aan Plaatselijk Belang Gorredijk.

Voorzitter denkt dat het weer een interessante avond zal worden, met naast de officiële plichtplegingen o.a. een presentatie van “De Frije Wiken” door Ate Eijer, een toekomstverkenning voor diverse accommodaties door Michiel Brouwer en na de pauze een forumdiscussie over de Multi Functionele Accommodatie en Vitaal Opsterland (= Gorredijk) onder leiding van Geert van Tuinen.

Johan Krekt wordt bedankt voor het bezorgen van de uitnodigingen voor deze jaarvergadering.

 

 1. Mededelingen en ingekomen stukken

Er is een afmelding binnengekomen van de heer Peter Postma.

 

 1. Notulen ALV-vergadering 08-03-2011

De notulen van de ALV 2011 liggen ter inzage op de tafels. Er zijn geen opmerkingen over de notulen, derhalve worden de notulen goedgekeurd.

.

 1. Jaaroverzicht

De voorzitter leest het jaaroverzicht voor:

 • Ina heeft ingesproken bij commissie Romte.
 • Proberen de kermis weer op de oude plek te krijgen.
 • Overleg met provincie over openingstijden Turfroute.
 • Jaarlijks overleg met B & W: prettige en nuttige bijeenkomst.
 • Contact met sportverenigingen, winkeliers, etc.
 • Op de agenda van 2012 staan weer vele zaken, zoals MFA, brede scholen, Vitaal Opsterland, Centrumplan Oost, De Miente, rondweg, diverse herstructureringen, etc.
 • Wijkagent Benno schrijft op de website van PB, net als de kaatsclub.

 

 1. Financieel jaarverslag en begroting

Aangezien de penningmeester nog niet aanwezig is, wordt dit punt na de pauze behandeld, evenals de punten 6. Verslag kascommissie en 7. Benoeming nieuwe kascommissie.

 

 1. Bestuursverkiezing

De dames Hilda Bron en Ina Wolting en de heer Hans Aling zijn aftredend en niet herkiesbaar. Zij worden bedankt voor hun jarenlange inzet voor PB. Zij zullen wel betrokken blijven bij PB en, indien nodig, nog een aantal zaken voor PB uitvoeren. De heer Nanne Tjoelker heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van penningmeester. De vergadering gaat akkoord met de benoeming.

Zijn er nu dus nog 2 vacatures. Een oproep van de voorzitter tijdens de vergadering om de aanwezigen uit te nodigen om zitting te nemen in het bestuur, leidt vooralsnog niet tot enige positieve respons.

 

 1. Huldiging man/vrouw van het jaar

De broers Wessel en Remko Kort worden beiden en gezamenlijk benoemd tot man van het jaar. Zij hebben het markante en beeldbepalende pand hoek Hoofdstraat/Kerkewal, bij menigeen nog bekend als “it âlde postkantoar”, gerestaureerd en de uitstraling van vroeger weten terug te brengen. Beiden waren helaas verhinderd, zodat de trotse vader Jappie Kort de oorkonde en het bord in ontvangst nam. In zijn toespraak liet de heer Kort weten dat zijn zonen het een mooie klus hadden gevonden en dat heel veel Gordyksters heel tevreden zijn met de manier waarop zij het pand hebben gerestaureerd.

 

 1. Rondvraag

De rondvraag wordt even uitgesteld tot na de diverse presentaties onder punt 11.

 

 1. Presentatie “De Frije Wiken”

De heer Ate Eijer geeft een presentatie over “De Frije Wiken”. Bedoeling van deze presentatie is ruchtbaarheid geven aan (kleinschalige) toeristische ontplooiing van het zuidoosten van Friesland.

 

Stand van zaken MFA

De heer Michiel Brouwer geeft de stand van zaken weer inzake de Multi Functionele Accommodatie bij de BHS. Hij verwacht voor de nabije toekomst een brede concentratie van voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en onderwijs.

 

Vitaal Opsterland 2

Mevrouw Joke van der Veen van de gemeente Opsterland vertelt over het project Vitaal Opsterland 2: welke ontwikkelingen qua bevolkingsgroei en –samenstelling verwacht de gemeente, en welke consequenties heeft dit voor de diverse accommodaties in de dorpen van Opsterland.

 

 1. Rondvraag

Vraag: Op de groenstrook rond de “Upsater” ligt allemaal hondenpoep. Ronald Oenema zal dit tijdens de eerstvolgende bijeenkomst met Gemeentewerken aan de orde brengen.

Vraag: Wat gebeurt er met de braakliggende panden van Hotel V/d Zee aan de Hoofdstraat? Plaatselijk Belang gaat informeren; weet niet wat de plannen zijn.

Vraag: Gaat de Bibliotheek ook mee naar het MFA? Het antwoord van PB is duidelijk: Nee!

Vraag: Kan er een winkel/supermarktje komen in Loevestein 4? Of anders een busverbinding met het centrum? Antwoord: Als een bedrijf dat commercieel haalbaar acht, dan zou het kunnen, maar PB verwacht geen enthousiasme.

Vraag: Wanneer is het betonnen trapveldje bij De Tsjerne af; zijn er juridische problemen? PB neemt contact op met mw. Kuiper van de gemeente.

Vraag: Wat gebeurt er met de Heerenacker? Antwoord: Kijk in De Woudklank van vorige week en u weet het.

Vraag: Van de lantaarnpalen aan de Lijnbaan brandt er niet één. Antwoord: PB neemt dit op met de gemeente.

Vraag: Langs het Nijlân ligt veel hondenpoep. Antwoord: Is in principe geen zaak voor PB; advies: neem contact op met gemeente.

Zit de door u gestelde vraag hier niet bij, neem dan contact op met de toen dienstdoende notulist. Begrijp wel dat notuleren niet zijn vak cq hobby is, en dat er nog steeds een vacature voor notulist is.

 

 1. Pauze

 

 1. Financieel jaarverslag en begroting

De penningmeester presenteert het financieel jaaroverzicht over 2011 en de begroting voor 2012. De papieren versies hiervan liggen op de tafels. Er is in 2011 een verlies geleden van zo’n € 600,=. Dit komt met name door achtergebleven contributies. Het kost (vrije) tijd en inspanning om deze contributies alsnog te innen. Er zijn leden die zijn verhuisd zonder een adreswijziging door te geven, en er zijn leden die gewoon niet (willen of kunnen) betalen.

Ook zijn de vergaderkosten hoger uitgevallen dan begroot.

In de begroting van 2012 is rekening gehouden met minder inkomsten uit contributie.

 

 1. Verslag Kascommissie

De kascommissie, bestaande uit de heren Gerrit Broekens en Peter Postma, heeft de boeken gecontroleerd. De heer Gerrit Broekens geeft tijdens de vergadering te kennen dat het financieel verslag een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van de balans en het vermogen per 31-12-2011. Beide leden hebben de penningmeester middels een handtekening op papier décharge verleend.

 

 1. Benoeming nieuwe kascommissie

De heer Gerrit Broekens heeft twee jaar zitting gehad in de kascommissie en treedt af. De heer Peter Postma blijft in de kascommissie; mevrouw Joukje van Roeden was reserve en treedt nu toe tot de kascommissie. Na enorme druk van de voorzitter van PB en na heel veel minuten bedenktijd in de zaal blijkt uiteindelijk de heer Jos van der Velde bereid om op de reservebank van de kascommissie plaats te nemen.

 

 1. Forumdiscussie MFA / Vitaal Opsterland

Na het officiële deel van de penningmeester is nu de heer Geert van Tuinen aan de beurt om een discussie los te maken over de volgende stellingen:

 1. De Skâns met zijn huidige dorpshuisfunctie moet blijven bestaan.
 2. De voorzieningen in Gorredijk zijn goed te bereiken.
 3. Alle voorzieningen moeten zoveel mogelijk op één locatie.
 4. Gorredijk is aantrekkelijk voor jonge gezinnen.
 5. Gorredijk ziet er aantrekkelijk en verzorgd uit.
 6. De rijrichting van de Hoofdstraat moet andersom.
 7. Er moet een autobrug in de Jan Eisengastrjitte/Molenwal.
 8. De uitbreiding in Loevestein is een goed idee.
 9. Er zijn voldoende voorzieningen voor alle leeftijdsgroepen.
 10. Er is genoeg te doen voor de jeugd.
 11. Alle sportvoorzieningen binnen en buiten moeten op één plek in het dorp.

Door middel van een rode of een groene kaart kan men per stelling laten weten het er mee eens of niet mee eens te zijn. Over de stelling of De Skâns op de huidige plaats moet blijven is een grote meerderheid het mee eens. De voorzieningen vindt men over het algemeen goed bereikbaar. Niet iedereen is het eens dat alle voorzieningen op één locatie moeten. Bijna iedereen vindt Gorredijk aantrekkelijk voor jonge gezinnen door de vele voorzieningen, maar het dorp zelf ziet er door veel rommel op straat, vele leegstaande panden en enkele braakliggende terreinen niet erg aantrekkelijk uit. De meeste aanwezigen vinden dat de rijrichting in de Hoofdstraat andersom moet, en dat de brug over de Molenwal weer vrij moet komen voor autoverkeer.

Door tijdgebrek is helaas aan de andere punten weinig aandacht meer besteed.Al met al een levendige en ook humorvolle discussie onder leiding van Geert van Tuinen.

 

 1. Sluiting

De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar komst en wenst ieder wel thuis.

Laatste Facebook bericht Like ons
Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte blijven van alle activiteiten omtrent Gorredijk? Schrijf u dan vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven