Plaatselijk Belang Gorredijk Plaatselijk belang, ook uw belang
Word nu lid!
Ledenvergadering 2014

 

Notulen Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Gorredijk 25 maart 2014

 

 1. Opening

Om 19.30 heet voorzitter Ronald Oenema iedereen van harte welkom en meldt dat het nieuwe bestuurslid de heer R. van der Peijl wegens ziekte helaas niet aanwezig kan zijn.

Er treden vanavond 2 bestuursleden af, de heer E. Starkenburg en de voorzitter R. Oenema, maar gelukkig kunnen we de heren R. van der Peijl, J. Sijbrandij en J. van Velzen als nieuwe bestuursleden verwelkomen.

Johan Krekt wordt bedankt voor het bezorgen van de uitnodigingen voor deze jaarvergadering.

 

 1. Mededelingen en ingekomen stukken

Er is een afmelding binnengekomen van mevrouw H. Bron. Ze gaf aan dat ze bereid is volgend jaar in de kascommissie zitting te nemen.

Er is vanavond een kleine wijziging in de agenda. De presentatie over 'Boost Gorredijk' wordt naar voren gehaald in verband met een ingelaste gemeentevergadering waarbij de heer R. de Jong, die de presentatie geeft, bij aanwezig moet zijn.

Na de pauze zou de heer P. van Dijk een verhaal houden over het MFA en ´centrum Oost´ maar ook hij moet vanavond naar de ingelaste gemeentevergadering dus is het niet zeker of hij komt.

 

3.  Notulen ALV-vergadering 19-03-2013

De notulen liggen ter inzage op de tafels. Er zijn geen opmerkingen over             de notulen, derhalve worden de notulen goedgekeurd.

 

4.   Presentatie ´Boost Gorredijk´

De heer R. de Jong vertelt dat ze zich met een groepje van 5 ondernemers uit Gorredijk inzetten om het centrum aantrekkelijker te maken. Ze willen onder andere de leegstand van winkelpanden in het centrum tegen gaan. Ze hebben allereerst de actie ´Win je winkel ´opgezet. Hierbij konden startende ondernemers een bedrijfsplan insturen en degene met het beste plan kreeg een pand in de Hoofdstraat aangewezen en kon deze 6 maanden gratis huren. Crea Uniek was de winnaar van deze actie.

Met financiële hulp van de Gemeente en Plaatselijk Belang wordt onder begeleiding van Hoveniersbedrijf Feitze Dijkstra en Schildersbedrijf Bethlehem  en met de hulp van vele vrijwilligers de steeg achter Expert wit gesaust. Hier komt later nog een afbeelding van 'Historisch Gorredijk' op. Er worden bloemen geplant langs de vaart en er worden hanging baskets opgehangen in de Hoofdstraat.

Dit alles wordt aanstaande zaterdag al gerealiseerd.

Verder houden ze zich bezig met het opknappen van bestaande en leegstaande panden.

Naar aanleiding hiervan kwam de vraag of er ook niet planten in de bak onder de boom bij het museum moeten komen. Dit wordt meegenomen.

 

5.   Jaaroverzicht

De voorzitter leest het jaaroverzicht voor:

 • Overleg met provincie over openingstijden Turfroute. Men gaat NIET de openingstijden aanpassen.
 • Jaarlijks overleg met B & W
 • Kwartaaloverleg Gemeente wordt nu een halfjaarlijks overleg.
 • Ontwikkelingen rond de ‘Frije Wiken’
 • MFA.
 • Sportdorp is helaas niet van de grond gekomen.
 • Budget Plaatselijk Belang € 8.000,- was een pilot maar is nu definitief.
 • Elke eerste dinsdag van de maand hebben wij als Plaatselijk Belang een vergadering. Wilt u iets met ons bespreken bent u van harte welkom.

 

6.   Financieel jaarverslag en begroting

Penningmeester presenteert financieel jaarverslag 2013 en de begroting voor 2014.

De papieren versie hiervan ligt op tafel. De heer J. Veenstra vraagt hoe het kan dat er dit jaar zo weinig contributie is binnengekomen en dat de begroting daarvoor in 2014 zo hoog is. De penningmeester legt uit dat het incasso-systeem nog niet op orde is en dat hij daarom de contributie nog lang niet allemaal heeft geïnd.

Verder vertelt de penningmeester waaraan het geld van het dorpsbudget is uitgegeven.

 

7.   Verslag kascommissie

De kascommissie, bestaande uit mevrouw Joukje van Roeden en de heer Jos van der Velde hebben door omstandigheden nog geen controle gedaan en hebben de penningmeester dus nog geen decharge verleend.

Deze controle wordt zo snel mogelijk uitgevoerd !

 

8.   Benoeming nieuwe kascommissie

Mevrouw J. van Roeden heeft twee jaar zitting gehad in de kascommissie en treedt af. De heer J. van der Velde blijft nog een jaar. De heer J. Nieuwland was reserve en neemt de plaats in van mevrouw J. van Roeden. Mevrouw H. Bron is bereid gevonden om als reserve in de kascommissie plaats te nemen.

 

9.   Bestuursverkiezing

De heren E. Starkenburg en R. Oenema zijn aftredend en niet herkiesbaar. Ze worden bedankt voor hun jarenlange inzet voor het PB.

De heren R. van der Peijl, J Sijbrandij en J. van Velzen hebben zich kandidaat gesteld als bestuurslid. De vergadering gaat akkoord met hun benoeming. Is er nog 1 vacature. Een oproep van de voorzitter tijdens de vergadering om de aanwezigen uit te nodigen om zitting te nemen in het bestuur, leidt vooralsnog niet tot positieve respons, helaas.

 

10. Huldiging man/vrouw van het jaar

Dit jaar is motorcrosser Jannick de jong uitgeroepen tot  'Man van het jaar'

Hij werd dit jaar Europees kampioen langebaan, wereldkampioen landenteams en vice-wereldkampioen individueel.

Helaas kon Jannick vanavond niet aanwezig zijn i.v.m. zijn werk, maar om een indruk te krijgen van hem werd er een film getoond . Deze film liet een interview met Jannick  voor Omrop Fryslân zien en een compilatie van verschillende wedstrijden waar hij aan mee deed.

 

11.  Pauze

 

12. Toelichting nieuwe website

Na de pauze geeft de voorzitter het woord aan Janet Huisman. Zij heeft samen met Anneke Breeuwsma een nieuwe website ontwikkeld. De nieuwe website is al in de lucht maar nog niet helemaal klaar.

Op het beeldscherm wordt de website getoond en Janet laat zien wat er allemaal op staat. Zoals een agenda voor alle activiteiten in Gorredijk. Een bedrijvenpagina waarop alle verenigingen, zorginstellingen en bedrijven uit Gorredijk een gratis vermelding kunnen krijgen.

Er komt misschien weer een column van de dorpsagent. Op dit moment hebben we een waarnemende dorpsagent, Luuk Westerhof, maar die hebben we helaas nog niet kunnen bereiken om te vragen of hij deze column wil schrijven.

Verder worden het financiële verslag en de notulen van deze ledenvergadering ook op de site geplaatst.

Als mensen nog tips of adviezen hebben voor de site zijn deze van harte welkom.

 

13.  Rondvraag

 • De heer S. van der Werf spreekt wederom zijn ongenoegen uit over de openingstijden van de bruggen. Hij hoopt dat het Plaatselijk Belang daar toch nog wat aan kan doen. Helaas moeten we hem teleurstellen. Hier hebben wij geen invloed op omdat dit onder de provincie valt.
 • Er staan geen strepen op de weg bij Goarreveen wat zeker 's avonds als gevaarlijk wordt ervaren. We nemen dit mee naar het overleg met de gemeente.
 • Vraag of er ook een stoep kan komen tussen de Tsjerne en de Rival. De situatie is gevaarlijk zonder stoep. Er wordt veel gebruik van gemaakt door schoolkinderen. Dat zal alleen maar toenemen nu er in Loevesteyn een nieuwe brede school komt. Een zeer terechte vraag en ook deze nemen we mee naar de eerstvolgende vergadering met de gemeente.
 • Het Nylân heeft veel last van groot landbouwverkeer. Het is een grote ergernis en vooral gevaarlijk. Zeker nu de Nijewei wordt aangepakt wijkt men uit naar het Nylân.
 • Er wordt veel te hard gereden op de Brouwerswal. Kan er bebording komen.
 • Stationsweg tot aan Gorredijk- voorstel 60km.

Al deze vragen worden aan de gemeente doorgegeven.

Piet van Dijk is toch nog gekomen, dus wordt hem gevraagd toch nog iets over het MFA en Centrum Oost te vertellen.

Na de bouwvak gaat de eerste paal voor de nieuwe Albert Heyn de grond in. Volgend jaar mei zijn de Albert Heyn, ETOS en Poiesz klaar en in september is de verwachting dat 'de Heeren Rinsma' klaar is. In november volgt dan de opening van het volledige plein.

Wat het MFA betreft kan er niet veel gezegd worden omdat er nog geen cijfers bekend zijn. Als het zover is komt er een extra bijeenkomst in de Skâns.

         

14.      Sluiting

De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en neemt hiermee afscheid als voorzitter van Plaatselijk Belang.

Anneke Breeuwsma neemt hierop nog even het woord en bedankt Ronald voor zijn jarenlange inzet, waarvan de laatste als voorzitter. Hij heeft deze functie met grote verve vervuld.

 

Laatste Facebook bericht Like ons
Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte blijven van alle activiteiten omtrent Gorredijk? Schrijf u dan vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven